^^Banda benda.

 

 

Fune, funambolo.

Bando bandire bandito.